St. Radboudschool
Home>Onze school>Zorgplan

Zorgplan

De leerlingenzorg op onze school is gericht op het realiseren van onderwijs op maat voor die leerlingen die onderwijsproblemen hebben of risico lopen deze te krijgen. Als school houden we rekening met de drie belangrijkste basisbehoeften van het kind: competentie, zelfstandigheid en relatie (ik kan iets, ik kan het zelf, ik hoor ergens bij). Het kind moet uitgedaagd worden, moet voelen dat het erbij hoort, moet zich veilig voelen, moet merken dat de leerkracht in hem/haar gelooft en moet positieve ervaringen opdoen.

ik kan iets, ik kan het zelf, ik hoor ergens bij

De verschillen die kinderen in prestatie- en ontwikkeling hebben maken het noodzakelijk binnen het leerstofjaarklassensysteem ruimte te maken voor individuele begeleiding gericht op de instructie, de leerstof en de leertijd. Er wordt speciale aandacht besteed aan het zelfstandig werken.

De visie van de school is een belangrijk aspect m.b.t. het toelaten van leerlingen met leerling-gebonden financiering. De St. Radboud investeert de laatste tijd in adaptief/opbrengstgericht onderwijs. Daarbij wordt specifiek beleid gemaakt en uitgevoerd op het gebied van met name zorg.

De St. Radboudschool streeft naar het optimaliseren van een aantal condities t.b.v. de effectiviteit van het onderwijs, te weten:

 • een goed pedagogisch klimaat.
 • prioriteit aan taal/lezen in de onderbouw (m.n. groepen 2,3,4) en rekenen.
 • het stellen van operationele doelen.
 • het uitbreiden van instructietijd.
 • een continue kwaliteitsbewaking.

Adaptief onderwijs krijgt vorm door deze pedagogische en onderwijskundige activiteiten.

De St. Radboud vindt de onderwijsvisie uitgangspunt voor het zorgbeleid en de daarmee samenhangende uitgangspunten te weten:

 • Het onderwijs moet aansluiten bij de ontwikkeling van het kind en verdere ontwikkeling uitlokken.
 • Er dient rekening gehouden te worden met verschillen in opvoeding, sociaal milieu, de begaafdheid van de leerlingen door in te spelen op verschillen in aanleg, tempo, belangstelling, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.
 • De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de leerlingen in zijn groep. De leerkracht geeft onderwijs dat wat betreft vorm, inhoud en planning het best bij de mogelijkheden en behoeften van zijn leerlingen aansluit.
 • De groepsleerkracht is eigenaar van de problemen die zich voordoen. Hij vraagt en registreert de hulp die hij nodig acht. Kind-kenmerken en leerkrachtkenmerken zijn beide van belang bij het registreren van problemen. De leerkracht bewaakt zijn grenzen.
 • Een kind moet zich prettig voelen op school om zo de kans te krijgen zich goed te kunnen ontwikkelen. Hierbij dient de sfeer in de groepen, het team en op school zo positief mogelijk te zijn.
 • Er dient samenhang te zijn op school- en groepsniveau.

Meer informatie leest u in ons zorgplan.